Chào mừng bạn đến với trang thông tin phòng tin học

I. Chức năng:

        Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin của Thư viện Tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổ chức các dịch vụ thông tin theo quy định được phân công; Biên soạn những ấn phẩm thông tin phục vụ tra cứu.

II. Nhiệm vụ:

-    Thiết kế xây dựng mạng máy tính tại Thư viện Tỉnh
-    Quản lý, bảo trì hệ thống mạng máy tính (đảm bảo hệ thống phần mềm và phần cứng chạy ổn định) tại Thư viện Tỉnh.
-    Tổ chức, quản lý và phục vụ theo yêu cầu của đọc giả tại phòng Đa phương tiện.
-    Xây dựng, bảo trì, cập nhật và quản lý Website của Thư viện Tỉnh Thừa Thiên Huế
-    Quản trị CSDL và cập nhật DL mới lên Website hàng ngày.
-    Hướng dẫn và trợ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các thư viện công cộng trong tỉnh theo định hướng của Ban giám đốc Thư viện Tỉnh.
-    Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.
-    Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thược phạm vi phòng quản lý.
-    Tổ chức tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu của Thư viện bằng hình thức thông tin điện tử (Website, tra cứu trên máy tính….)
-    Thực hiện các dịch vụ tìm tin cho bạn đọc.
-    Lập đề cương để cùng cơ quan biên soạn những thư mục lớn; Chủ động biên soạn thư mục địa chí Thừa Thiên Huế phục vụ dưới các hình thức (Bản in, đọc máy…)
-    Các nhiệm vụ khác thực hiện theo sự phân công của Ban giám đốc hoặc người được ủy quyền.       

CÁN BỘ PHÒNG TIN HỌC – THÔNG TIN

       1.    Nguyễn Như Tĩnh – Trưởng phòng
       2.    Lê Viết Tuấn 
       3.    Hồ Thị Phương Loan
       4.    Phạm Tuấn Anh